Umowa o pracę na czas określony

Wyrok TS z 7.3.2018 r., Santoro, C494/16

Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni klauzuli 5 Porozumienia ramowego1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym z jednej strony nie przewiduje się sankcji dla pracodawcy z sektora publicznego za nadużywanie kolejnych umów o pracę na czas określony, polegających na obowiązku wypłaty zainteresowanemu pracownikowi odszkodowania za nieprzekształcenie jego stosunku pracy na czas określony w stosunek pracy na czas nieokreślony. Z drugiej strony w tym uregulowaniu określono, że takiemu pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie wynoszące od 2,5-krotności do 12-krotności jego ostatniego miesięcznego wynagrodzenia oraz uprawnienie do dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody w całości w razie udowodnienia, że stracił on szansę na zatrudnienie lub że, gdyby organ administracji ogłosił konkurs, ten pracownik zostałby jego laureatem, pod warunkiem że tego rodzaju uregulowania przewidują skuteczne i odstraszające sankcje. Ustalenie powyższego należy do sądu odsyłającego.

Wyrok TS z 7.3.2018 r., Santoro, C494/16