Umowa o wypłatę odprawy pieniężnej

Wyrok SN z 4.12.2003 r., I PK 60/03

Monitor Prawa Pracy | 1/2005
Moduł: prawo pracy

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obejmuje również przyznanie innych świadczeń, w tym także odpraw pieniężnych jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy lub umowy.

Wyrok SN z 4.12.2003 r., I PK 60/03

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Zbigniew Hajn.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 4.12.2003 r. sprawy z powództwa Jacka K. przeciwko X Spółce Akcyjnej w O. o odprawę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z 14.11.2002 r. [...]

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 28.8.2002 r. [...] SR-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. oddalił powództwo Jacka K. przeciwko X S.A. w O. o zasądzenie odprawy pieniężnej. Sąd ustalił, że umowa o pracę między stronami została rozwiązana za [...]