Umowa o telepracę (+ wzór umowy o telepracę)

Umowa o telepracę (+ wzór umowy o telepracę)

Monitor Prawa Pracy | 3/2005
Moduł: prawo pracy
Sławomir W. Ciupa

Telepraca to nowa forma organizacji pracy. Jej charakter, miejsce oraz wykonywanie, porządek i organizacja mogą być kształtowane przez użycie zaawansowanych technologii informatyczno-komunikacyjnych wykorzystujących możliwości przetwarzania informacji. Właśnie ta ostatnia cecha jest wyróżnikiem telepracy. Na jej określenie stosuje się różne pojęcia, takie jak: teleworking, telecomuting, zdalna praca biurowa (remote office work, remote working), domowa praca przemysłowa (industrial homework), elektroniczna praca w domu (telehomework, electronic homeworking, homework), praca sieciowa (networking), domowe sterowanie przetwarzaniem danych (home-distributed data processing), elastyczne miejsce (flexi place)1.

W niniejszym opracowaniu Autor przybliża tę formę zatrudnienia, która jak dotąd nie została w sposób jednolity lub kompleksowy uregulowana w polskim prawie pracy.

Wprowadzenie

Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych do procesów zatrudnienia w zasadniczy sposób przekształciło stosunki między pracownikiem i pracodawcą, a także samo wykonywanie pracy. Dawniej pracownik przychodził do pracodawcy i wykonywał pracę w zakładzie, włączony razem z innymi w obowiązujące tam organizację i porządek. Teraz pracownik, wykorzystując technologię, może komunikować się z pracodawcą bez potrzeby osobistego z nim kontaktu. Nie musi też wykonywać pracy na terenie zakładu, w czasie, a nawet w warunkach ustalonych przez pracodawcę. Przeciwnie, może realizować swoje zadania w każdym innym przestrzennie oddalonym od siedziby pracodawcy miejscu, w którym istnieją techniczne możliwości porozumiewania się z pracodawcą. Nie jest również włączony w organizację i porządek pracy, a jedynie w sieć (układ) komunikacyjną z pracodawcą i innymi pracownikami, której pracodawca (poza wynikiem pracy) nie może w zasadzie kontrolować. Co więcej, pracownik może komunikować się bez pośrednictwa pracodawcy z klientami, dostawcami i kooperantami oraz ustalać z nimi warunki i organizację wykonywania zadań. Tak pojawiła się telepraca2.

Telepraca - zagadnienia z zakresu systematyki prawnej

Próbując bliżej zdefiniować telepracę, stwierdza się, iż jest to:

- stosunek między pracodawcą i odległym od niego przestrzennie pracownikiem,

- praca zdalnie realizowana przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych,

- wszelka forma pracy realizowana zdalnie przez pracownika poza tradycyjnym miejscem pracy,

- praca wykonywana za pomocą połączeń elektronicznych lub wymiany danych3 w telecentrach albo innych oddalonych miejscach niekontrolowanych przez pracodawcę (telechata, telewioska).

Już przy pobieżnej analizie przytoczonych powyżej definicji zwraca uwagę bardzo szeroka pojemność tej formuły z punktu widzenia charakteru stosunku prawnego łączącego strony telepracy. Jako podstawa prawna jego nawiązania wchodzą w grę zarówno stosunki pracy, jak i inne stosunki prawne. Próbując dokonać systematyki i odnaleźć miejsce telepracy w systemie prawa, można ją zakwalifikować jako [...]