Uczestnictwo w spółce kapitałowej jako przedmiot pracowniczego zakazu konkurencji

Monitor Prawa Pracy | 2/2019
Moduł: prawo pracy, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOPR.19.2.3
Wojciech Paszowski
Uczestnictwo w spółce kapitałowej jako przedmiot pracowniczego zakazu konkurencji

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia zakazu posiadania udziałów i akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej jako przedmiotu umowy o zakazie konkurencji w ujęciu art. 1011 § 1 lub 1012 § 1 KP. Przedstawiono treść pojęcia działalności konkurencyjnej na gruncie Kodeksu pracy. Analizie poddana została dopuszczalność ustalenia znaczenia tego terminu za pomocą definicji działalności konkurencyjnej określonej w innych gałęziach prawa. Autor prezentuje krytyczną ocenę możliwości objęcia umową o zakazie konkurencji udziału kapitałowego w konkurencyjnej spółce kapitałowej, kwalifikując takie działanie jako przekraczające normatywne granice zakazu. Nie wyklucza to jednak możliwości uczynienia przedmiotem umowy zakazu realizacji uprawnień korporacyjnych mających wpływ na działalność spółki oraz świadczeń na jej rzecz innych niż wniesienie kapitału przez wspólnika (akcjonariusza).Participation in a private limited company as a subject of legal ban of competition

The aim of the study is to show the issue of prohibition of possession of shares and stock in a competitive private limited company as a matter of a contract on ban of competition as stipulated in the article 1011 § 1 or 1012 § 1 of labor code. The author presents the content of competitive activity based on labor code. He also analyses admissibility of determining such a term based on the definition of competitive activity stipulated in other branches of law. The author presents a critical evaluation of possibility to include a contract on ban of competition of capital share in a competitive private limited company while qualifying such an activity as a violation of normative boundaries of the ban. He does not rule out a possibility to make the subject of a contract a ban of execution of corporate powers which influence activities of a company and services in its favor other than contribution of capital by a partner (shareholder).
Keywords: ban of competition, competitive activity, partner of limited liability company, shareholder, share, stock. Słowa kluczowe: zakaz konkurencji, działalność konkurencyjna, wspólnik spółki z o.o., akcjonariusz, udział, akcja.