Ubezpieczenie społeczne obywatela państwa obcego

Wyrok SN z 28.10.2003 r., II UK 122/03

Monitor Prawa Pracy | 12/2004
Moduł: prawo pracy

Obywatel państwa obcego posiadający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Wyrok SN z 28.10.2003 r., II UK 122/03

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 28.10.2003 r. sprawy z wniosku Pavla K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w O. o ubezpieczenie społeczne, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z 4.12.2002 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

SO-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. wyrokiem z 25.10.2001 r. oddalił odwołanie Pavla K. od decyzji ZUS-Oddz. w O. z 9.5.2001 r. o objęciu wnioskodawcy obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym od 1.1.1999 r.

Wnioskodawca Pavlo K., obywatel Ukrainy, od 10.9.1996 r. posiada kartę stałego pobytu na terenie Polski. Z dniem 21.4.1998 r. uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego. Prowadzenie działalności gospodarczej od 17.4.1998 r. zgłosił ZUS-Oddz. w O. ZUS decyzją z 27.5.1998 r. stwierdził, że jako obywatel obcego państwa wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. W związku z przeprowadzoną przez Urząd Pracy kontrolą zatrudnienia uzyskał informację, iż powinien zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, co też uczynił. ZUS Oddz. w O. - Inspektorat w K.K. wydał 9.5.2001 r. decyzję o objęciu wnioskodawcy obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od 1.1.1999 r., naliczając jednocześnie od tej daty składki na [...]