Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwała SN z 22.9.2004 r., I PZP 6/04

Monitor Prawa Pracy | 1/2005
Moduł: prawo pracy

Spółka z o.o. utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego ma - w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia - status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, choćby działalność tę prowadziła przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną nazwaną niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (art. 8 ust. 2 ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

Uchwała SN z 22.9.2004 r., I PZP 6/04

Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Myszka.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 22.9.2004 r. sprawy z powództwa Małgorzaty J. przeciwko X Sp. z o.o. w E. o podwyższenie wynagrodzenia, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. z 8.6.2004 r. [...]:

Czy X Sp. z o.o. jako zakład opieki zdrowotnej spełniający warunki określone w art. 2 ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [...]