Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego przywrócenie pracownika do pracy

Wyrok SN z 8.3.2018 r., II PK 8/17

Monitor Prawa Pracy | 8/2018
Moduł: prawo pracy

1. Za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa uznać należy przywrócenie do pracy pracownika, którego zawinione zachowania, ujawnione po rozwiązaniu stosunku pracy, obiektywnie stanowią uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 2. Zasady współżycia społecznego pozwalają na włączenie do zespołu pracowników (przez przywrócenie do pracy) osoby, która działając wbrew istotnym interesom zakładu pracy czy wręcz na jego szkodę, niszczyła lub istotnie uszczuplała wspólny dorobek osiągany uczciwą pracą pozostałych pracowników.

Wyrok SN z 8.3.2018 r., II PK 8/17

Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Krzysztof Staryk. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8.3.2018 r. sprawy z powództwa Haliny M. przeciwko Spółdzielni M. w W. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odsetki na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w W. z 11.8.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.