Składki na ubezpieczenie społeczne

Wyrok TS z 23.1.2019 r., Zyla, C‑272/17

Monitor Prawa Pracy | 3/2019
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.19.3.10
Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które stanowi, że w ramach ustalania wysokości należnych od pracownika składek na ubezpieczenie społeczne obniżka kwoty podlegającej pobraniu przypadająca na te składki, do której pracownik jest uprawniony za dany rok kalendarzowy, jest proporcjonalna do okresu, podczas którego ten pracownik był ubezpieczony w systemie zabezpieczenia społecznego tego państwa członkowskiego, co wyłącza z tej rocznej obniżki kwotę proporcjonalną do okresu, w którym pracownik ten nie był ubezpieczony w tym systemie i zamieszkiwał w innym państwie członkowskim, i nie prowadził w nim działalności zawodowej.

Wyrok TS z 23.1.2019 r., Zyla, C 272/17