Sądowa kontrola liczebności członków związku zawodowego – uwagi krytyczne

Monitor Prawa Pracy | 5/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.5.2
Janusz Żołyński

W niniejszym opracowaniu autor omawia sądową kontrolę liczebności członków związku zawodowego. W szczególności analizuje, czy obowiązujące przepisy, w zakresie faktycznego sprawowania kontroli nad informacjami składanymi w okresach półrocznych przez związki zawodowe funkcjonujące u pracodawców odnośnie do liczby ich członków, spełniają pożądane cele. W ocenie autora zastrzeżenia sprowadzają się głównie do długości rozpatrywania składanych zastrzeżeń, zwłaszcza co do okresu rozpoznawania sprawy przez sądy, przy przyjętej w tym zakresie dwuinstancyjności postępowania.Court control of member’s headcount of a trade union – critical remarks

In the present article the author discusses a court control of member’s headcount of a trade union. He especially analyses whether effective regulations, within the scope of control over information given every six months by trade unions to employers regarding the number of its members, fulfill required objectives. In the author’s opinion the objections regard mainly the duration of examination of filed complaints, especially in regard to the period of court’s examination, while implementing double instance within this scope. Keywords: trade union, abuse of law, filing a complaint, court control, rationality. Słowa kluczowe: związek zawodowy, nadużycie prawa, składanie zastrzeżeń, sądowa kontrola, racjonalność.