Ryzyko zawierania długoterminowych umów na czas określony

Ryzyko zawierania długoterminowych umów na czas określony

Monitor Prawa Pracy | 2/2007
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik

Zawarcie z pracownikiem długotrwałej umowy na czas określony, przewidującej możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, może być uznane przez sąd pracy za czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego lub zmierzającą do obejścia prawa. Dlatego też zawieranie tego rodzaju umów może stanowić dla pracodawców znaczne ryzyko. W razie bowiem uznania przez sąd pracy, że wypowiedzenie takiej umowy było wadliwe, mogą oni być zobowiązani do zapłaty odszkodowania na rzecz zwolnionego pracownika.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem

W praktyce niektórzy pracodawcy coraz częściej stosują umowy na czas określony, zawierane na okres kilku lub nawet kilkunastu lat, w których zamieszczona jest klauzula pozwalająca na rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Umożliwia to przepis art. 33 KP, który przewiduje możliwość wprowadzenia instytucji wypowiedzenia do umowy zawartej na czas określony. I tak, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. A zatem strony umowy o pracę na czas określony mogą przewidzieć możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, jeżeli taki zapis włączą do treści zawartej umowy. Dotyczy to jednak tylko umów zawieranych na okres dłuższy niż pół roku. Klauzula wprowadzająca dopuszczalność wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę może być wprowadzona przez strony już w momencie zawierania umowy, jak również można to zrobić później - w trakcie trwania umowy (np. poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy). Wskazywał na to SN w uchwale z 14.6.1994 r.1, podnosząc, że strony mogą w okresie trwania umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Warto też zaznaczyć, że umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem sześciu miesięcy jej trwania. Tak właśnie [...]