Ryczałty noclegowe kierowców w transporcie międzynarodowym

Monitor Prawa Pracy | 7/2017
Moduł: prawo pracy
Piotr Zaszczudłowicz

Celem niniejszego opracowania jest ocena skutków wyroku TK z 24.11.2016 r.1 w kontekście dalszej możliwości wypłaty ryczałtu noclegowego z tytułu odbywania podróży służbowej przez kierowcę wykonującego przewozy w transporcie międzynarodowym przy jednoczesnym zwolnieniu tego świadczenia z oskładkowania i opodatkowania. Analiza zagadnienia, przeprowadzona na podstawie orzecznictwa, ma na celu przybliżenie tematyki ryczałtów noclegowych tej szczególnej grupy zawodowej. W polskim środowisku transportu drogowego istnieje duże zapotrzebowanie na stworzenie jasnych reguł prowadzenia działalności gospodarczej tego typu. Należy więc podejmować próby wyjaśnienia sytuacji, jaka zaistniała w obecnym stanie prawnym odnoszącym się do zasad rekompensowania kosztów podróży służbowych, które są nieodłącznym elementem wykonywania zawodu kierowcy.