Ryczałt za nocleg dla kierowcy

Wyrok SN 14.9.2016 r., II PK 204/15

Monitor Prawa Pracy | 12/2016
Moduł: prawo pracy

Kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do ryczałtu za noclegi również za okres przed 3.4.2010 r.

Wyrok SN 14.9.2016 r., II PK 204/15

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Krzysztof Staryk. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 14.9.2016 r. sprawy z powództwa Franciszka O. przeciwko C. sp. z o.o. z siedzibą w B. o zapłatę na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w P. z 5.12.2014 r. […], uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1.a w części oddalającej powództwo ponad kwotę 38 258,47 zł z odsetkami oraz w pkt 1.b oraz 3 i w tym zakresie sprawę przekazuje SO w P. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.