Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem unijnym w świetle judykatury organów wymiaru sprawiedliwości

Monitor Prawa Pracy | 8/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Aneta Giedrewicz-Niewińska
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem unijnym w świetle judykatury organów wymiaru sprawiedliwości

Specyficzny charakter stosunków pracy będących przedmiotem niniejszego opracowania wynika stąd, że są one zawierane pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE a ich personelem oraz nie podlegają regulacji krajowych przepisów prawa pracy państw członkowskich. Pomimo szczególnego charakteru tych stosunków pracy kształtują one pewne standardy unijnego prawa pracy, które wpływają na prawo krajowe. Ponadto dotyczą atrakcyjnego pod względem wysokości wynagrodzenia zatrudnienia, przez co wywołują duże zainteresowanie obywateli państw członkowskich, w tym również kandydatów do pracy pochodzących z Polski. W związku z powyższym celowa wydaje się zaprezentowana w niniejszym opracowaniu analiza praw i obowiązków pracowników oraz instytucji unijnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.


Work agreement termination with an EU employee in the light of judicature of administration of justice

The specific character of employment relationships, which are the subject of the present study, derives from the fact that they are concluded among certain institutions of EU and the personnel, and they do not fall within regulations of national labor law of member countries. Despite specific character of these employment relationships they shape certain standards of labor law of EU which influence national law. Moreover, they regard attractive amount of remuneration which makes member countries very interested, including candidates for work coming from Poland. Due to the above, it seems appropriate to show in the present study the analysis of appurtenances of employees and institutions of EU connected with work agreement termination. Keywords: EU personnel, work agreement termination, EU court.