Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim

Wyrok SN z 24.1.2018 r., I PK 314/16

Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Moduł: prawo pracy

Mianowani nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej w zakresie przewidzianym w ustawie oraz w statucie uczelni wyższej. Ocena poszczególnych obowiązków jest podstawą do przyznania ostatecznej oceny pozytywnej lub negatywnej. Brak przyznania negatywnej oceny ostatecznej i rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, na podstawie art. 124 ust. pkt 3 ustawy z 27.7.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm., dalej jako: PrSzkolWyżU), jedynie z powodu otrzymania oceny negatywnej jednej części obowiązków pracowniczych należy kwalifikować jako naruszenie przepisu o wypowiadaniu stosunku pracy.

Wyrok SN z 24.1.2018 r., I PK 314/16

Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Romualda Spyt. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 24.1.2018 r. sprawy z powództwa Agnieszki M. przeciwko Politechnice w K. o przywrócenie do pracy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w K. z 10.3.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego SO w K.