Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika

Monitor Prawa Pracy | 2/2017
Moduł: prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z upływem terminu, na który była zawarta, nie wyklucza ustalenia, że nastąpiło ono z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Wyrok SN z 26.10.2016 r., II UK 375/15

Przewodniczący Sędziowie SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta Franczak, Beata Gudowska. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 26.10.2016 r. sprawy z wniosku Stefana J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o świadczenie przedemerytalne na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku SA w P. z 12.2.2015 r. […], uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w P. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.