Rozstrzygnięcie o istnieniu stosunku ubezpieczenia społecznego i wysokości należnych składek

Wyrok SN z 12.3.2015 r., II UK 79/14

Monitor Prawa Pracy | 8/2015
Moduł: prawo pracy

Rozstrzyganie o istnieniu stosunku ubezpieczenia społecznego i wysokości należnych z tego tytułu składek nie jest możliwe bez sięgania do pojęć i definicji ustawowych funkcjonujących w systemie prawa.

Wyrok SN z 12.3.2015 r., II UK 79/14

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 12.3.2015 r. sprawy z wniosku C. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA w P. z 17.10.2013 r. […],
1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala apelację, 2) zasądza od wnioskodawcy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.