Roszczenie o nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej

Wyrok SN z 13.9.2018 r., II PK 128/17

Monitor Prawa Pracy | 2/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.2.6

Artykuł 59 ust. 3 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, w stanie prawnym istniejącym przed 23.1.2016 r., nie stwarzał podstawy prawnej do wystąpienia ze skutecznym roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, w sytuacji gdy zespół konkursowy dokonał wyboru tylko jednego kandydata na takie stanowisko.

Wyrok SN z 13.9.2018 r., II PK 128/17


Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Piotr Prusinowski.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 13.9.2018 r. sprawy z powództwa J.S. przeciwko Ministerstwu […] z siedzibą w W. o zobowiązanie do nawiązania stosunku pracy na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SA w W. z 22.12.2016 r. […];
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.