Restrukturyzacja należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Wyrok SN z 27.10.2006 r., I UK 129/06

Monitor Prawa Pracy | 2/2007
Moduł: prawo pracy

Obowiązek dołączenia do wniosku o restrukturyzację należności informacji o ustanowionych obciążeniach na środkach trwałych aktualizuje się, w sytuacji gdy takie obciążenia faktycznie istnieją (art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30.8.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych przedsiębiorców, Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.).

Wyrok SN z 27.10.2006 r., I UK 129/06

Przewodniczący SSN Józef lwulski, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 27.10.2006 r. sprawy z odwołania X sp. z o.o. w P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o restrukturyzację należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z 16.11.2005 r. [...],

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 16.11.2005 r. SA w K. na podstawie art. 385 KPC oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. od wyroku SO w K. z 2.3.2004 r., którym to wyrokiem zmieniono decyzję ZUS Oddziału w R. z 26.3.2002 r. w ten sposób, że organ rentowy zobowiązano do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego należności z tytułu nieopłaconych składek na podstawie wniosku odwołującej spółki z 15.11.2002 r.

Sąd II instancji podzielił i przyjął jako własne ustalenia faktyczne i rozważania prawne dokonane przez sąd I instancji, które przedstawiają się następująco.

Decyzją z 26.3.2002 r. ZUS Oddział w R. na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm., dalej jako: SysUbSpołU) oraz art. 13ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z 30.8.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm., dalej jako: RestruktU) odmówił X sp. z o.o. w P. restrukturyzacji należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za okres od lutego 1999 r. do maja 2002 r.W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że wniosek spółki z 15.11.2002 r. był niekompletny. Nie zawierał on bowiem informacji o ustanowionych obciążeniach na środkach trwałych firmy. W tej sytuacji ZUS zastosował art. 15 ust. 3 RestruktU.

W odwołaniu od tej decyzji X sp. z o.o. domagała się jej uchylenia, podnosząc, że złożyła wszystkie wymagane do wszczęcia procesu restrukturyzacji dokumenty. Natomiast brak oświadczenia o istniejących obciążeniach wynika z tego, że środki trwałe firmy są wolne od jakichkolwiek obciążeń. Dodatkowo spółka podkreśliła, że nigdy nie była wzywana przez organ rentowy do uzupełnienia wniosku.

W ocenie sądów obydwu instancji X sp. z o.o. do wniosku o restrukturyzację dołączyła wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w art. 10 RestruktU. Z faktu niewykazania obciążeń środków trwałych wynika, że obciążeń takich nie ma. Jeżeli organ rentowy miałby jakieś wątpliwości w tym zakresie, to powinien zobowiązać spółkę do uzupełnienia wniosku i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające na ogólnych zasadach postępowania administracyjnego (art. 7, art. 9 i art. 64 KPA). O konieczności stosowania tych przepisów decyduje bowiem treść art. 6ust. 1 pkt 2 RestruktU w związku z art. 123 SysUbSpołU. Organ rentowy mógłby pozostawić wniosek bez rozpoznania na podstawie art. 13 ust. 5 RestruktU dopiero wtedy, gdyby strona, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wezwaniu jej w trybie art. 64 § 2 KPA do usunięcia braków wniosku, nie zrobiła tego.

W skardze kasacyjnej pełnomocnik organu rentowego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi II instancji do ponownego rozpoznania lub o jego uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy. Skarga ma dwie podstawy określone w art. 3983 § 1 KPC. W ramach podstawy dotyczącej naruszenia przepisów prawa materialnego skarżący wskazał na naruszenie art. 13 ust. 2 pkt 3 oraz art. 13 ust. 5 RestruktU przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wskazanych przepisów polegające na przyjęciu, że niezłożenie przez wnioskodawcę informacji o ustanowionych obciążeniach na środkach trwałych oznacza, iż brak było takich obciążeń, i nie stanowi podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W ramach podstawy dotyczącej naruszenia przepisów prawa procesowego skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 9 pkt 2 RestruktU przez dowolne przyjęcie przez sądy obydwu instancji, że w sprawie mają zastosowanie zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego - art. 7 i art. 9KPA nakazujące w ramach postępowania wyjaśniającego wezwanie wnioskodawcy do wyjaśnienia braku załącznika do wniosku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 RestruktU, powinien zawierać m.in. - stosownie do [...]