Regulacja antydyskryminacyjna i antymobbingowa po nowelizacji Kodeksu pracy

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.2
Beata Bury, Maciej Nawrocki

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie ostatniej nowelizacji do Kodeksu pracy dotyczącej dyskryminacji oraz mobbingu. Autorzy podejmują próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o kierunek wprowadzonych zmian oraz ich znaczenie dla praktyki stosowania prawa, tj. czy dochodzenie roszczeń przez osoby uważające się za skrzywdzone nierównym traktowaniem (dyskryminacją) oraz mobbingiem będzie łatwiejsze niż dotąd.Anti-discrimination and anti-mobbing policy after amending labor code

The purpose of the present study is to show the latest amendment to labor code regarding discrimination and mobbing. The authors attempt to answer the question on the direction of introduced changes and their importance for the practice of applying the law, i.e. will vindication of claims by persons who believe to be wronged by unequal treatment (discrimination) and mobbing be easier than so far. Keywords: discrimination, principle of equal treatment in employment, mobbing, damages, remedy. Słowa kluczowe: dyskryminacja, zasada równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, odszkodowanie, zadośćuczynienie.