Przyznanie emerytury na podstawie fałszywych dokumentów lub w efekcie świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego

Wyrok SN z 20.5.2004 r., II UK 385/03

Monitor Prawa Pracy | 5/2005
Moduł: prawo pracy

Ubezpieczony, któremu przyznano i wypłacono emeryturę na podstawie fałszywych dokumentów lub w efekcie świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego (art. 138 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), ma obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i nie może bronić się zarzutem, że płatnik składek spowodował wypłatę tego świadczenia.

Wyrok SN z 20.5.2004 r., II UK 385/03

Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN: Barbara Wagner, Józef Iwulski.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 20.5.2004 r. sprawy z wniosku Wilhelma M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w W. o zwrot nienależnego świadczenia, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z 29.5.2003 r. [...],

oddalił kasację.

Uzasadnienie

SA w W. wyrokiem z 29.5.2003 r. [...] zmienił wyrok SO--Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. z 14.2.2002 r. [...] oddalający odwołanie apelującego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddziału w W. w ten sposób, że ustalił, iż Wilhelm M. „jest obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1.2.1996 r. do 30.4.1998 r. w kwocie 27 860,42 zł, a ponad tę kwotę powinność zwrotu nie istnieje”, oddalając dalej idącą apelację.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena: Wilhelm M. był zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych w D. od 16.1.1973 r. do 31.10.1995 r. na stanowisku prezesa. Z uwagi na stan zdrowia i posiadany staż[...]