Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Wyrok SN z 2.12.2003 r., II UK 175/03

Monitor Prawa Pracy | 1/2005
Moduł: prawo pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t. jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) nie jest sam „fakt dopuszczenia” do pracy pracownika niezdolnego do jej wykonywania; przyczyną taką jest „zadziałanie” czynnika zewnętrznego na niepełnosprawny organizm pracownika.

Wyrok SN z 2.12.2003 r., II UK 175/03

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Maria Tyszel.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2.12.2003 r. sprawy z powództwa Teresy K. przeciwko Kopalniom X w C. Spółce z o.o. o ustalenie, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. z 20.2. 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

SR w W. wyrokiem z 19.2.2002 r. oddalił powództwo Teresy K. przeciwko Kopalniom X w C. Spółce z o.o. o sprostowanie protokołu[...]