Przetwarzanie zdjęcia pracownika przez pracodawcę

Monitor Prawa Pracy | 10/2020
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOPR.20.10.3
Anna Kamińska-Pietnoczko
Przetwarzanie zdjęcia pracownika przez pracodawcę

W związku z rozległą zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, do której doszło w ostatnim czasie i co miało swoje przełożenie również na uregulowania Kodeksu pracy, pojawiają się liczne wątpliwości w zakresie problematyki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Dotyczy to również zdjęcia pracownika. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca jest uprawniony do żądania od pracownika przekazania mu jego zdjęcia np. celem umieszczenia go w ramach sieci komputerowej ograniczającej się do komputerów w firmie (tzw. intranet), czy też konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na dokonanie takiej czynności. Precyzując, chodzi o ustalenie, jaka jest podstawa prawna przetwarzania zdjęcia pracownika w zatrudnieniu.Processing pictures of employees by the employer

In connection with an extensive change of provisions of personal data protection, which has recently taken place and had its impact also on regulating labor code, there are numerous doubts regarding issues connected with processing of personal data in employment. This also regards pictures of employees. The purpose of the present article is an attempt to answer the question whether the employer is eligible to demand a picture of the employee, e.g. in order to put them on the intranet which is limited only to computers in the company, or is it necessary to have a permission from the employee to do such a thing. Specifically, the issue concerns the legal basis for processing pictures of employees. Keywords: picture of employee, employee’s ID card, picture as personal data, processing pictures of employees.
Słowa kluczowe: zdjęcie pracownika, identyfikator pracowniczy, zdjęcie jako dana osobowa, przetwarzanie zdjęcia pracownika w zatrudnieniu.