Przerwanie biegu przedawnienia przy wypadku przy pracy

Wyrok SN z 13.12.2018 r., I PK 176/17

Monitor Prawa Pracy | 3/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.3.7

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, określone potocznie jako żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 KC) określony w art. 4421 § 1 KC.

Wyrok SN z 13.12.2018 r., I PK 176/17


Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło, Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt (sprawozdawca)
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 13.12.2018 r. sprawy z powództwa E.K. przeciwko R.S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą […] z siedzibą w K. o zadośćuczynienie, rentę wyrównawczą i zwrot kosztów opieki na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w K. z 13.4.2017 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.