Przejęcie części zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.4
Ryszard Sadlik

Ustalenie, kiedy dochodzi do przejęcia przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego określonej części, bywa w praktyce przedmiotem licznych sporów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy transfer obejmuje tylko część zadań dotychczasowego pracodawcy, natomiast przejęcie mienia ma drugorzędne znaczenie, czyli nie dochodzi do jego przejścia lub przechodzi ono na nowego pracodawcę w minimalnym zakresie. Autor przedstawia bogate orzecznictwo sądowe dotyczące tego zagadnienia, wskazując na kluczowe przesłanki warunkujące stwierdzenie, że w konkretnych okolicznościach może mieć zastosowanie art. 231 § 1 KP.Partial acquisition of employing establishment by a new employer

Determining the moment of acquiring an employing establishment by a new employer or its part, in practice, seems to be a subject of numerous disputes. It especially regards a situation when the transfer covers only a part of tasks of the current employer, however, the acquisition of property is of secondary importance, i.e. it is not transitioned or goes to the new employer in a minimal range. The author presents rich judicature regarding the issue while indicating key premises which condition the statement that in particular circumstances article 231 § 1 of labor code may be applied. Keywords: transfer of employing establishment, transition of employing establishment, acquisition of employment establishment, acquisition of property, takeover of tasks and outsourcing, responsibility in case of partial acquisition of employing establishment. Słowa kluczowe: transfer zakładu pracy, przejście zakładu pracy, przejęcie części zakładu pracy, przejęcie mienia, przejęcie zadań i outsourcing, odpowiedzialność w razie przejęcia części zakładu pracy.