Prywatność pracowników vs. nowoczesne technologie

Monitor Prawa Pracy | 4/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.4.3
Natalia Bender
Prywatność pracowników vs. nowoczesne technologie

Konsekwencją postępu technologicznego i globalizacji jest stosowanie na niespotykaną dotąd skalę nowych form i narzędzi pracy, w tym opartych na nowoczesnych technologiach i usługach e-łączności. Popularność zastosowania sieci Internet, nawigacji satelitarnej, poczty elektronicznej, smartfonów, komputerów osobistych, oprócz wymiernych zysków pracodawcy, skutkowało wieloma nowymi wyzwaniami związanymi m.in. z przetwarzaniem zebranych w ten sposób danych osobowych o pracownikach, często bezpośrednio odnoszących się do ich sfery czysto osobistej. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji to natomiast jedno z podstawowych praw w Unii Europejskiej i zostało zapisane m.in. w Karcie praw podstawowych UE, ustawie zasadniczej, RODO, a w relacji pracodawca – pracownik również w Kodeksie pracy. Koordynowanie organizacji pracy umożliwiającej właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy wymaga zatem od pracodawcy precyzyjnego zidentyfikowania sposobów i zakresu zbierania informacji o pracowniku, określenia podstaw prawnych takiego przetwarzania, czasu gromadzenia, przyczyn i okoliczności ewentualnego wykorzystania tych informacji, a także umożliwienia pracownikom realizacji praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności zapewnienia przejrzystej informacji o operacjach wykonywanych na dostarczonych w ten sposób danych osobowych. W niniejszym artykule autorka poddaje analizie przyczyny oraz podstawy prawne zbierania i wykorzystywania danych osobowych pracowników, które pochodzą z powszechnie wykorzystywanych narzędzi pracy opartych na nowoczesnych technologiach i usługach e-łączności, omawia zagrożenia wynikające z ich stosowania, a także wybrane sposoby projektowania procesów zapewniających etyczne wykorzystanie zebranych w ten sposób danych w celu realizacji zarówno interesów pracodawcy, jak i praw lub wolności pracowników.


Privacy of employees vs new technologies

The consequences of technological progress and globalization are the use of new forms and tools of work on an unprecedented scale, including those based on modern technologies and e-communications services. The popularity of the use of the Internet, satellite navigation, e-mail, smartphones, personal computers, apart from the measurable employer’s profits, resulted in a number of new challenges, e.g. processing of personal data collected this way may often be directly related to employees’ purely personal sphere. The right to respect private and family life, communication, protection of personal data, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information is one of the basic rights in the European Union, written in the Charter of Fundamental Rights EU, Polish Constitution, GDPR, and in the employer-employee relationship also in the Labor Code. Coordinating the organization of work enabling the proper use of working time and tools requires from the employer precisely identified methods and scope of collecting information about the employee, determining the legal basis for such processing, retention time, reasons and circumstances of the possible use of this information, and enabling employees to obtain their rights related to the processing of their personal data, in particular providing transparent information on operations performed on personal data provided in this way. In the present article the author analyses legal reasons and basis for collecting and use of personal data of employees which come from commonly used work tools based on new technologies and e-communication services. She discusses threats resulting from applying those tools and certain ways of designing processes that ensure ethical collection of data in order to execute employer’s plans and rights and freedoms of employees. Keywords: data protection, privacy, employee, monitoring, personal data. Słowa kluczowe: ochrona danych, prywatność, pracownik, monitorowanie, dane osobowe.