Prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo w państwie członkowskim

Wyrok SN z 6.7.2016 r., II UK 49/15

Monitor Prawa Pracy | 10/2016
Moduł: prawo pracy, prawo UE

Dla oceny, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczną część działalności w państwie członkowskim swojej siedziby, konieczne jest badanie wszystkich kryteriów charakterystycznych dla tej działalności.

Wyrok SN z 6.7.2016 r., II UK 49/15

Przewodniczący Sędzia SN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska (sprawozdawca), Zbigniew Hajn. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 6.7.2016 r. sprawy z wniosku P. spółka z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi we W. z udziałem zainteresowanych Jana D., Barbary O., Stanisława S., Mariana S., Patryka K. o wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku SA we W. z 24.7.2014 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę SA we W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.