Prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia

Wyrok SN z 7.11.2019 r., I PK 238/18

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.6

Uzyskiwanie przez nauczyciela dochodu z tytułu działalności gospodarczej niepołączone z osobistym wykonywaniem innej pracy zarobkowej nie pozbawia go prawa do urlopu dla poratowania zdrowia art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Wyrok SN z 7.11.2019 r., I PK 238/18

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak, Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 7.11.2019 r. sprawy z powództwa I.L. przeciwko I Liceum Ogólnokształcącemu im. […] w S. o ustalenie, że powódce przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w S. z 6.4.2018 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w S. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.