Projekty zmian aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 8/2014

Projekt godzinowej płacy minimalnej | Projekt zmiany zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Projekt godzinowej płacy minimalnej

Organizacje związkowe domagają się wprowadzenia godzinowej stawki wynagrodzenia minimalnego w wysokości co najmniej 11 zł brutto, która dotyczyłaby wszystkich rodzajów umów, w tym w szczególności umów cywilnoprawnych. Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja poselska, czy i jakie działania dotyczące wprowadzenia godzinowej płacy minimalnej resort zamierza podjąć. Przedstawiciel resortu podkreślił, że biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisów Kodeksu pracy oraz tryb ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia, nie wydaje się zasadne wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy. Odnośnie natomiast do umów cywilnoprawnych, ewentualne działania związane z postulowanym przez organizacje związkowe wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej wymagają konsultacji i współpracy z ministrami właściwymi, zwłaszcza w sprawach umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej oraz finansów publicznych. Ponadto trwają prace nad rozwiązaniami mającymi na celu istotne ograniczenie zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, co w konsekwencji zapewniałoby uzyskiwanie przez pracowników co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Projekt zmiany zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Konfederacja Lewiatan w uwagach do projektu nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych proponuje rozszerzenie działalności socjalnej w firmie o możliwość finansowania lub współfinansowania opieki medycznej pracowników. Postuluje również, aby wymóg badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu dotyczył wyłącznie udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Natomiast usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, finansowanie lub współfinansowanie opieki medycznej nie wymagałyby badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.