Projekty zmian aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 6/2015

Zwolnienia chorobowe w formie elektronicznej | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Zwolnienia chorobowe w formie elektronicznej

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk Nr 2832). Jedną z najważniejszych zmian jest zmiana formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Polega to na eliminacji zaświadczeń lekarskich w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej trafiającej bezpośrednio do systemu ZUS. Zgodnie z projektem, lekarze uzyskaliby bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny. Nowe przepisy zakładają, że zwolnienia papierowe będą nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do Internetu. Projektowaną zmianą jest również nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana kwota. Nowy sposób obliczania świadczeń ma uwzględniać rzeczywistą wysokość wpłacanych składek. Zmiany mają także dotyczyć rozszerzenia prawa do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do tego zasiłku zyskają ubezpieczeni ojcowie lub członkowie najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki, np. z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Projekt zakłada w szczególności wydłużenie maksymalnego okresu, w którym możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, z obecnie obowiązujących 32 tygodni do 64 tygodni. Wydłuża także czas, w którym ojcowie będą mogli wykorzystać urlop ojcowski, z roku życia dziecka, do ukończenia przez nie dwóch lat. Wydłuża również z 14 do 21 dni czas na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopów rodzicielskiego i wychowawczego. Inne ważne zmiany to zobowiązanie pracodawców do uwzględnienia wniosku pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (tj. zmniejszenie wymiaru, indywidualny lub ruchomy czas pracy, albo skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy. Urlopy rodzicielskie i wychowawcze można byłoby wykorzystywać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Projekt obecnie znajduje się w Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie. Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch Robert Stępień,
aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch