Projekty zmian aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 11/2016

Zakaz handlu w niedzielę | Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Zakaz handlu w niedzielę

Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub Wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu projekt przewiduje możliwość nałożenia na pracodawcę kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch. Odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Projekt skierowano do prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymagają one jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Projekt przewiduje w szczególności określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on kierowany do pracy przez jedną, czy kilka agencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy dana agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Wystarczy zmienić agencję, z której usług korzysta pracodawca użytkownik, aby skierować tego samego pracownika do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na kolejnych 18 miesięcy. To wypacza istotę pracy tymczasowej i w szczególności temu ma zapobiegać proponowana nowelizacja przepisów. Projekt przewiduje również objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego. Wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej. Prace nad projektem kontynuuje ministerstwo. Zakończył się etap konsultacji publicznych.

Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt przepisów przewidujących możliwość wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Jednocześnie projekt zakłada skrócenie czasu przechowywania akt osobowych w wersji papierowej z 50 na siedem/10 lat. Trwają prace nad projektem w ministerstwie. Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany obejmują modyfikacje przepisów prawa pracy w odniesieniu do małych przedsiębiorców. Przewidują w szczególności:
– podwyższenie liczby pracowników, której zatrudnianie przesądza o obowiązku wydania regulaminu pracy i wynagradzania do 50 pracowników; w przypadku zatrudniania nie mniej niż 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników obowiązek wydania regulaminów powstawałby wyłącznie w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez zakładową organizację związkową; – zmiany w zakresie obowiązku wystawiania świadectwa pracy; – przewiduje także rozszerzenie kręgu pracodawców mogących domagać się od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności; – wydłużenie dotychczasowego siedmiodniowego terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do 14 dni.
Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach. Zmiany w dużym stopniu podyktowane są koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE. Projekt jest na etapie konsultacji. W wyniku zmian poszerzy się przede wszystkim katalog zezwoleń na pobyt czasowy i zostaną wprowadzone dwa nowe zezwolenia, tj. w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki. Będzie to odrębny rodzaj zezwolenia od tzw. niebieskiej karty UE. Starający się o ten rodzaj zezwolenia będą zwolnieni od obowiązku złożenia informacji od starosty dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu na lokalnym rynku pracy, tzw. testu rynku pracy. Zawody, dla których będzie można uzyskać, to zezwolenie określi rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju. Cudzoziemcy posiadający ten rodzaj zezwolenia czasowego będę mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały szybciej – już po czterech latach legalnego pobytu. Proponowane uproszczenie ma przyciągnąć do Polski pożądanych ekspertów, a także elastycznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Nowelizacja przewiduje także inne zmiany, które mają usprawnić procedury pobytowe. Zakłada się m.in. rezygnację z wymogu złożenia umowy zawartej pomiędzy cudzoziemcem a pracodawcą. Dotychczasowa praktyka wymuszała na pracodawcach zawieranie licznych aneksów do umów, które zmieniały datę rozpoczęcia pracy, tak aby dopasować się do daty otrzymania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę. Po zmianach wystarczające będzie złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Ważną zmianę stanowi także odstąpienie od traktowania tzw. testu rynku pracy jako braku formalnego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę. Test nadal będzie potrzebny, jednak jego brak na początku postępowania nie będzie powodował odmowy jego wszczęcia. Dotychczas niektóre urzędy wojewódzkie wzywały do załączenia go w ciągu siedmiu dni pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania. Po zmianach cudzoziemcy będą mogli dołączyć wyniki testu rynku pracy już w trakcie toczącego się postępowania. r.pr. Sławomir Paruch,
partner w kancelarii Raczkowski Paruch r.pr. Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch