Projekty zmian aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 11/2014

Ujednolicenie zasad rekompen­sowania pracy w dni wolne | Rodzicielski także dla samotnych ojców | Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia | Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów na czas określony | Zmiany w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej

Ujednolicenie zasad rekompen­sowania pracy w dni wolne

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym (art. 1513 KP) pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 KP, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (a więc najczęściej w tzw. wolną sobotę), przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Posłowie przedstawili projekt zmian do Kodeksu pracy w tym zakresie (druk Nr 2777). Propozycja poselska zakłada, że w razie braku możliwości udzielenia w takim przypadku dnia wolnego od pracy, pracodawca będzie mógł zrekompensować taką pracę dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 KP (tj. 100%) za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Rekompensata w postaci dodatku do wynagrodzenia będzie mogła być również zastosowana, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi pracownik. Taka regulacja obowiązuje w przypadku rekompensowania pracy w niedziele i święta (art. 15111 § 3 KP). Inicjatywa zmiany przepisów ma na celu ujednolicenie regulacji w tym zakresie. Opinię w sprawie projektu przedstawił GIP. Zdaniem GIP, proponowana zmiana nie budzi zastrzeżeń w zakresie, w jakim przewiduje możliwość wypłacenia dodatku do wynagrodzenia za każdą godziną pracy w dniu wolnym, w sytuacji gdy nie jest możliwe udzielenie w zamian innego dnia wolnego od pracy (np. z powodu choroby pracownika lub pracy w dniu wolnym przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego). Wątpliwości budzi natomiast rozwiązanie polegające na umożliwieniu rekompensowania pracy w dniu wolnym poprzez zapłatę dodatku do wynagrodzenia na wniosek pracownika. O ile bowiem sytuacje, w których pracodawca nie będzie miał możliwości udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, należy traktować jako wyjątkowe (a więc występujące sporadycznie), o tyle wprowadzenie możliwości wypłaty dodatku na wniosek pracownika może doprowadzić do przyjęcia powszechnej praktyki rekompensowania pracy w dniu wolnym w ww. sposób, a tym samym naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, o której mowa w art. 129 § 1 KP.

Rodzicielski także dla samotnych ojców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, która przewiduje, że z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także samotni ojcowie. Obecnie prawo do urlopu ojca jest prawem pochodnym, ponieważ zależy od uprawnień matki. Ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu macierzyńskiego. Projekt zmian zakłada, że w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem, z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny. Zmiany obejmą również zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana.

Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (druk Nr 2242). Od 1.1.2016 r. obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych będzie dotyczył wszelkich umów zlecenia. Zgodnie z nowymi przepisami składki od umów zlecenia będą odprowadzane do kwoty równej co najmniej wysokości wynagrodzenia minimalnego, która aktualnie wynosi 1680 zł brutto (a od 1.1.2015 r. – 1750 zł brutto). Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Składki na ubezpieczenia społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Do tej pory w przypadku członków rad nadzorczych odprowadzana była wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1.1.2015 r. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów na czas określony

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowany został projekt zmian do Kodeksu pracy, dotyczący zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony. Zgodnie z założeniami projektu okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Po przekroczeniu tego okresu lub limitu liczby umów umowa będzie traktowana jak umowa na czas nieokreślony. Powyższe ograniczenia miałyby jednak nie znajdować zastosowania, w szczególności jeżeli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnianie na czas określony, w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy. Nowe przepisy mają również dać możliwość wypowiadania umów o pracę na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia miałaby być uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony. Projekt przewiduje również możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony w celu wykonywania pracy innego rodzaju. Możliwość taka nie wynika z aktualnie obowiązujących przepisów, choć została dopuszczona przez SN (por. wyrok z 4.9.2013 r., II PK 358/12, OSNP Nr 5/2014, poz. 70).

Zmiany w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej

Rada Ministrów chce ograniczyć obowiązki pracodawców w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej. Zamierza zlikwidować obowiązek przechowywania dokumentów przez 50 lat, ograniczając go jedynie do wybranych dokumentów. Propozycja jest taka, aby przez 50 lat przechowywane były tylko te dokumenty, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia prawa do emerytury (w szczególności: umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa o dokształcanie pracownika, świadectwo pracy uzupełnione o dane zapisane obecnie w RP-7, czyli np. wysokość wypłaconego wynagrodzenia). Zmienione przepisy będą szczegółowo wymieniały te dokumenty. W pozostałym zakresie zasadą ma być przechowywanie dokumentów pracowniczych maksymalnie przez 5 lat od ustania zatrudnienia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się właściwe prace nad projektem ustawy. r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy Robert Stępień, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy