Projekty aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 7/2019

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika | Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika

W Sejmie trwają prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy. Stanowi on pokłosie wyroku TK z 26.4.2018 r. (K 6/15), zgodnie z którym art. 8 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy w zakresie, w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody pracownika w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiązałaby się z udostępnieniem danych osobowych tego pracownika, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji (prawo do ochrony prywatności). Zmiana ustawy o społecznej inspekcji pracy ma polegać na dodaniu art. 8 ust. 2a, przewidującego, że żądanie przez społecznego inspektora pracy udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Projekt z 8.5.2019 r. dotyczy zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dostosowuje on terminologię rozporządzenia do zmian dokonanych w ustawie – Prawo oświatowe. Przewiduje również wzrost wynagrodzenia przysługującemu młodocianemu odbywającemu przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Zgodnie z dotychczasową treścią rozporządzenia wynagrodzenie to obliczane było w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wynosiło nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 5% w drugim oraz nie mniej niż 6% w trzecim. Projektowana zmiana zakłada wzrost owego wynagrodzenia o jeden punkt procentowy. Po zmianie będzie ono zatem wynosiło nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6% w drugim oraz nie mniej niż 7% w trzecim. Równolegle toczą się prace nad projektem zmian w rozporządzeniu w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Modyfikacje dotyczą w szczególności pracodawców, którzy w chwili zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych będą mieli zawarte umowy o refundację wynagrodzeń im wypłacanych. Pracodawcy należący do tej grupy będą mogli wystąpić z wnioskiem do centrum edukacji, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych. Oba projekty znajdują się obecnie na etapie opiniowania.


r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w katedrze prawa pracy Uniwersytetu Łódzkiego apl. radc. Kinga Polewka, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach