Problemy z ustaleniem i realizacją prawa do premii

Monitor Prawa Pracy | 9/2018
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik
Problemy z ustaleniem i realizacją prawa do premii

Prawo do premii nie zostało wprost uregulowane w przepisach Kodeksu pracy i najczęściej wynika z wewnętrznych regulacji płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Niestety zapisy przewidujące to uprawnienie często są niejednoznaczne i wywołują w praktyce wiele wątpliwości co do charakteru premii i możliwości skutecznego żądania jej wypłaty przed sądem. Celem niniejszego opracowania jest omówienie problemów związanych z ustaleniem i realizacją prawa do premii.


Problems with determining and executing the right to a bonus

The right to a bonus was not directly regulated in provisions of labor code and in most cases it is connected with internal salary regulations which are effective with any given employer. Unfortunately, provisions which stipulate this privilege are ambiguous and in practice raise many doubts regarding the nature of a bonus and a possibility of its effective demand in court. The aim of the present study is to discuss problems connected with determining and executing the right to a bonus. Keywords: bonus, types of bonuses, reward, rules of rewarding, changing rules of rewarding.