Problemy z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.11
Ryszard Sadlik

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży. Ochrona ta ma szeroki zakres i dotyczy nie tylko zakazu wypowiadania umów o pracę, ale także rozwiązywania już wypowiedzianej umowy. Ponadto ogranicza ona możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownicę. W praktyce zakres tej szczególnej ochrony i sposób jej realizacji budzą istotne wątpliwości. Dlatego też zdaniem autora warto przybliżyć tę problematykę, zwłaszcza biorąc pod uwagę stanowisko orzecznictwa sądowego.


Problems connected with work agreement termination with a pregnant employee

One of the basic rules of labor law is protection of employment of pregnant women. Such protection has a wide scope and regards not only ban on work agreement termination, but also termination of an already given notice. Moreover, this limits a possibility to terminate work agreement without notice for reasons of which the employee is guilty. In practice, the scope of this specific protection and the way of its implementation raises significant doubts. Therefore, in the author’s opinion, it is worth to shed light on this issue, especially considering the standpoint of court jurisdiction. Keywords: protection of employment of pregnant employees, notice of termination with a pregnant woman, termination of employment contract by mutual agreement with a pregnant woman.