Problem „profilowania bezrobotnych” w orzecznictwie sądów administracyjnych*

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.3
Barbara Godlewska-Bujok

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych problemów, które pojawiły się w trakcie funkcjonowania w obrocie prawnym profilowania pomocy na podstawie ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1. Jest to o tyle istotne, że odnosi się nie tylko do tych instytucji, ale pokazuje także pewne niepożądane zjawiska na rynku pracy.The issue of “profiling the unemployed” in judicature ?of administrative courts

The purpose of the present study is to show the most important problems which appeared in law while profiling aid based on the act of 20.4.2004, on promotion of employment and institutions of labor market . The issue is important because it refers not only to such institutions but also shows certain unwanted practices on labor market. Keywords: employment, unemployment, promotion of employment, profiling, aid profiling. Słowa kluczowe: zatrudnienie, bezrobocie, promocja zatrudnienia, profilowanie, profilowanie pomocy.