Prawo pracownika do akcji w przypadku skomercjalizowania przedsiębiorstwa państwowego

Wyrok SN z 30.1.2019 r., II PK 194/17

Monitor Prawa Pracy | 9/2019
Moduł: prawo pracy, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.7

1. Przy obliczaniu na podstawie art. 36 oraz art. 38b w zw. z art. 38d ust. 3 KomPrywU liczby akcji należnych pracownikom przedsiębiorstwa państwowego, które uległo na skutek komercjalizacji przekształceniu w spółkę akcyjną, wniesioną następnie jako aport do nowej spółki, uwzględnia się wartość rynkową akcji całej skomercjalizowanej spółki, obejmującej również udziały w zależnej spółce z o.o. 2. Opinia biegłego księgowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw i księgowości, sporządzona w trybie art. 503 § 1 KSH, w procesie konsolidacji spółek i niezakwestionowana przez te podmioty, nie zwalniała Skarbu Państwa, reprezentowanego przez adekwatnego ministra, z obowiązku prawidłowego obliczenia liczby akcji, przysługujących pracownikom, według zasad określonych w art. 36 oraz art. 38b w zw. z art. 38d ust. 3 KomPrywU, a więc z uwzględnieniem pełnej wartości rynkowej akcji skomercjalizowanej spółki.

Wyrok SN z 30.1.2019 r., II PK 194/17


Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Krzysztof Staryk (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 30.1.2019 r. sprawy z powództwa K.S., A.G., J.K. i B.M. następców prawnych J.K., M.S., G.B., H.M., J.S. i K.P. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Skarbowi Państwa – Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii o odszkodowania na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w W. z 9.8.2016 r. […];
1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Skarbu Państwa – Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz każdego z powodów kwoty po 2025 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym, z tym że kwotę tę zasądza solidarnie na rzecz J.K. i B.M. jako następców prawnych powoda J.K.