Prawo pracodawcy do nazwiska pracownika

Wyrok SN z 19.11.2003 r., I PK 590/02

Monitor Prawa Pracy | 10/2004
Moduł: prawo pracy

1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny podmiot w celu identyfikacji danej osoby nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile ze względu na okoliczności towarzyszące nie łączy się to z naruszeniem innego jej dobra, np. czci, prywatności lub godności osobistej.

2. Ujawnienie przez pracodawcę imienia lub nazwiska pracownika bez jego uprzedniej zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego (imienia i nazwiska), jeżeli jest to usprawiedliwione celem działania pracodawcy, łączącym się zjego zadaniami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw i wolności pracownika.

Wyrok SN z 19.11.2003 r., I PK 590/02

Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Jadwiga Skibińska-Adamowicz.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 19.11.2003 r. sprawy z powództwa Janusza B. przeciwko X Sp. z o.o. w W. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z 26.6.2002 r. [...],

1. oddala kasację,

2. zasądza od powoda Janusza B. na rzecz strony pozwanej kwotę 1 350 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 9.11.2001 r. SO w W. oddalił powództwo Janusza B. przeciwko X Sp. z o.o. w W.

Powód żądał zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wysokości 80 000 zł oraz zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 26 772 zł na wskazany cel społeczny, a także nakazania stronie pozwanej zamieszczenia wyjaśnień i przeprosin na łamach dziennika [...]