Prawo kierowcy do ryczałtu na nocleg

Wyrok SN z 22.7.2015 r., I PK 95/15

Monitor Prawa Pracy | 9/2015
Moduł: prawo pracy

Istota „ryczałtu” jako świadczenia kompensacyjnego polega na tym, że świadczenie takie z założenia jest oderwane od rzeczywistego poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości wszystkich wydatków z określonego tytułu.

Wyrok SN z 22.7.2015 r., I PK 95/15

Przewodniczący: Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Jolanta Frańczak, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 22.7.2015 r. sprawy z powództwa Krzysztofa S. przeciwko H. Spółce z o.o. w K. przy udziale jego następców prawnych – Iwony S., Wiktorii S. i małoletniej Moniki S. – reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową (matkę) Iwonę S. o zwrot kosztów noclegu na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w C. z 3.7.2013 r. […], uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej Krzysztofa S. i w tym zakresie przekazuje sprawę SO w C. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.