Prawo do zatrudnienia obywatela państwa trzeciego będącego małżonkiem obywatela Unii

Wyrok TSWE z 30.3.2006 r., C-10/05

Monitor Prawa Pracy | 6/2006
Moduł: prawo pracy

Przepis art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) 1612/68 z 15.10.1968 r. w sprawie swobodnego przemieszczania się pracowników wewnątrz Wspólnoty7 w takich okolicznościach jak w sprawie przed sądem krajowym nie przyznaje obywatelowi państwa trzeciego prawa do zatrudnienia w innym państwie członkowskim niż to państwo, w którym jego małżonek, obywatel Unii korzystający ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania, jest lub był zatrudniony.

Wyrok TSWE z 30.3.2006 r. w sprawie Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic przeciwko Ministre du Travail et de l’Emploi, C-10/05

Stan faktyczny

H. Cikotic, obywatel państwa trzeciego, pozostawał w związku małżeńskim z obywatelką Luksemburga C. Mattern. Posiadali oni miejsce zamieszkania w Belgii, gdzie C. Mattern ukończyła kurs kształcenia zawodowego w zakresie pomocy w rodzinie i opieki.

Ministre du Travail et de l’Emploi oddalił wniosek o zezwolenie na pracę złożony przez H. Cikotica w luksemburskim organie administracji ds. zatrudnienia. W skardze na tę decyzję H. Cikotica twierdził, że jako obywatel państwa trzeciego pozostający w związku małżeńskim z obywatelką UE korzystał z prawa do zatrudnienia na terytorium luksemburskim zgodnie z przepisami regulującymi swobodę przemieszczania się pracowników. Sąd krajowy oddalił tę skargę, uznając przede wszystkim, że w niniejszej sprawie nie stosuje się przepisów rozporządzenia 1612/68, ponieważ H. Mattern nie była zatrudniona w Belgii.

Rozpatrujący tę sprawę sąd krajowy zwrócił się do TSWE z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy przepisy wspólnotowe dotyczące swobodnego przemieszczania się pracowników powinny być stosowane do sytuacji obywatela państwa trzeciego będącego małżonkiem obywatela UE (który zdobył wykształcenie zawodowe i odbył staż zawodowy w państwie członkowskim innym niż państwo jego obywatelstwa) i czy w związku z tym strona nieposiadająca obywatelstwa UE może zostać zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie reguł gwarantujących [...]