Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy

Wyrok SN z 23.10.2006 r., I PK 110/06

Monitor Prawa Pracy | 1/2007
Moduł: prawo pracy

1. Konstytutywne cechy stosunku pracy odróżniające go od innych stosunków prawnych to: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia.

2. Z treści art. 81 KP wynikają dwie przesłanki nabycia prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy:

a) gotowość pracownika do wykonywania pracy,

b) doznanie przeszkód w wykonywaniu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Bierne oczekiwanie na wezwanie pracodawcy do świadczenia pracy nie uzasadnia prawa do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 KP.

Wyrok SN z 23.10.2006 r., I PK 110/06

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 23.10.2006 r. sprawy z powództwa Rafała Ś. przeciwko X sp. z o.o. w T. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z 4.10.2005 r.,

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 20.5.2005 r. SO w K. oddalił powództwo Rafała Ś. przeciwko X sp. z o.o. w T. o zapłatę kwoty 75 820 zł wraz z odsetkami, tytułem wynagrodzenia za pracę za okres od czerwca 2003 r. do marca 2004 r. Sąd stwierdził, że z ustaleń faktycznych wynika, iż powód w tym okresie nie świadczył pracy na rzecz strony pozwanej w rozumieniu art. 22 KP. W czasie obowiązywania umowy o pracę powód jednocześnie prowadził działalność gospodarczą, był prezesem zarządu innej spółki oraz [...]