Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia

Wyrok SN z 17.5.2018 r., I UK 136/17

Monitor Prawa Pracy | 9/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.8

Nie występuje potrzeba uzupełniania postępowania dowodowego na podstawie art. 286 KPC w zw. z art. 217 KPC, gdy nieusuwalne obecnie synalagmatyczne dywergencje, wynikające z wyjaśnień wnioskodawcy i dokumentów urzędowych, uniemożliwiają korelowanie opinii biegłych sądowych prywatną opinią lekarza, determinowaną nieprawdziwymi relacjami ubezpieczonego.

Wyrok SN z 17.5.2018 r., I UK 136/17


Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Zbigniew Myszka.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 17.5.2018 r. sprawy z odwołania J.A. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku SA w Ł. z 21.10.2016 r. […];
oddala skargę kasacyjną.