Prawo do corocznego płatnego urlopu a zwolnienie chorobowe

Wyrok TSWE z 10.9.2009 r., C‑277/08

Monitor Prawa Pracy | 11/2009
Moduł: prawo pracy

Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/881 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie istnieniu przepisów krajowych lub układów zbiorowych przewidujących, że pracownik, który w okresie urlopu wypoczynkowego ustalonego w planie urlopów zatrudniającego go przedsiębiorstwa przebywa na zwolnieniu chorobowym, po odzyskaniu zdolności do pracy nie ma prawa do wykorzystania corocznego urlopu w innym terminie niż początkowo ustalony, w razie potrzeby poza właściwym okresem rozliczeniowym.

Wyrok TSWE z 10.9.2009 r. w sprawie C 277/08 Francisco Vicente Pereda przeciwko Madrid Movilidad SA

Stan faktyczny

F. Vicente Pereda jest zatrudniony jako kierowca pojazdu specjalistycznego w Madrid Movilidad SA. Zgodnie z planem corocznych urlopów pracowników tego przedsiębiorstwa na 2007 r., ustalonym układem zbiorowym na lata 2006–2009 na podstawie propozycji urlopowej przedstawionej przez radę zakładową, F. Vicentowi Peredzie przyznano urlop od 16.7. do 14.8.2007 r. W wyniku wypadku przy pracy, który miał miejsce 3.7.2007 r., skarżący był niezdolny do pracy do 13.8.2007 r. Wobec przebywania w okresie, na który pierwotnie przyznano mu coroczny urlop, na zwolnieniu chorobowym, we wrześniu 2007 r. złożył do pracodawcy wniosek o przyznanie mu nowego terminu corocznego płatnego urlopu za 2007 r. w okresie od 15.11. do 15.12.2007 r. Madrid Movilidad SA oddaliła ten wniosek bez uzasadnienia.

Sąd krajowy powziął wątpliwości, czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 należy rozumieć w ten sposób, że stoi na przeszkodzie istnieniu przepisów krajowych lub układów zbiorowych, które przewidują, że pracownik, który w okresie corocznego urlopu ustalonego w planie urlopów zatrudniającego go przedsiębiorstwa przebywa na zwolnieniu chorobowym, po odzyskaniu zdolności do pracy nie ma prawa do wykorzystania corocznego urlopu w innym okresie niż początkowo ustalony, w razie potrzeby poza właściwym okresem rozliczeniowym.

Stanowisko Trybunału

Trybunał wskazał, że z samego brzmienia art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 – tj. przepisu, od którego dyrektywa nie dopuszcza odstępstw – wynika, że [...]