Prawo bezrobotnego stażysty do równego traktowania w zatrudnieniu

Monitor Prawa Pracy | 3/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.3.3
Magdalena Kuba, Ewa Staszewska

Niejasny charakter prawny stażu oraz złożoność relacji zachodzących pomiędzy trzema podmiotami, tj. starostą, organizatorem stażu i bezrobotnym, implikują pewne trudności w ustaleniu reżimu prawnego właściwego w przypadku naruszenia przedmiotowej reguły wobec bezrobotnego stażysty. Kwestia ta będzie przedmiotem niniejszego opracowania.Right of unemployed intern to equal treatment in employment

Unclear legal nature of internship and complex relations which occur among three parties, i.e. starost, organizer of internship and unemployed, imply certain difficulties in setting a legal regime which is appropriate in case of violating subject rule regarding the unemployed intern. This issue will be the subject of the present study. Keywords: internship, unemployed, equal treatment.
Słowa kluczowe: staż, bezrobotny, równe traktowanie.