Pracownik pełniący obowiązki zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 302/16

Monitor Prawa Pracy | 5/2018
Moduł: prawo pracy

Pracownik, któremu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 KP), nie jest pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 1511 § 1 KP. Pracownik taki może być natomiast kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej w rozumieniu tego przepisu.

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 302/16

Przewodniczący Sędzia SN Prezes Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jolanta Frańczak (sprawozdawca), Romualda Spyt. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 7.11.2017 r. sprawy z powództwa Małgorzaty A. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w J. o zapłatę na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w B. z 24.3.2016 r. […]; oddala skargę kasacyjną i nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej w postępowaniu kasacyjnym.