Pracowniczy program emerytalny w przypadku przejścia zakładu pracy

Monitor Prawa Pracy | 9/2015
Moduł: prawo pracy
Adrian Prusik

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie, bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia, zagadnienie „przejęcia” programu emerytalnego w przypadkach zmian podmiotowych po stronie pracodawców.

Uwagi wstępne

Po prawie 15 latach praktycznego funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych, w tym ponad 10 w ramach zakreślonych ustawą z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych1, zagadnienie „przejęcia” programu emerytalnego w przypadkach zmian podmiotowych po stronie pracodawców jest jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii w doktrynie. Stanowi to również istotne wyzwanie dla praktyki, biorąc pod uwagę liczbę powstających każdego roku programów oraz transferów całości lub części zakładów pracy pomiędzy pracodawcami. Problemy implikuje przede wszystkim interpretacja treści dyspozycji art. 7 ust. 1 i 4 PracPrEmU. Należy przypomnieć, iż zasadą przyjętą przez polskiego ustawodawcę jest „jeden pracowniczy program emerytalny u pracodawcy”. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 PracPrEmU w określonych przypadkach (transfer całości lub części zakładu pracy, nabycie akcji pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo połączenie pracodawców) ustawodawca dopuszcza wyjątkowo możliwość prowadzenia przez pracodawcę więcej niż jednego programu. Jest to jednakże rozwiązanie o charakterze przejściowym ograniczone w czasie – do lat trzech. W takich też przypadkach – o czym stanowi art. 7 ust. 4 PracPrEmU – „nowy pracodawca wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy wynikające z umowy zakładowej”.