Pracodawca jako podmiot administrujący

Monitor Prawa Pracy | 9/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.2
Anna Musiała
Pracodawca jako podmiot administrujący

Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie wielowymiarowości prawnej charakterystyki podmiotu pracodawcy. W pierwszej kolejności autorka wskazuje na złożony wymiar sfery obrotu społeczno-gospodarczego, w ramach którego funkcjonuje pracodawca. Dalej podnosi kwestię rozległości kompetencyjnej pracodawcy, co przekłada się na jego niezmiernie skomplikowaną sytuację prawną, a w konsekwencji niemożność jednoznacznego „całościowego” wpisania go w zastane kategorie teoretyczne. W ocenie autorki, z uwagi na ważkość społecznego i prawnego zagadnienia pracy ludzkiej, istnieje rzeczywista potrzeba zbudowania teoretycznego modelu podmiotu pracodawcy, który będzie mógł stać się operatywnym narzędziem rozstrzygnięć w sferze dogmatyki.Employer as an administrative person

The purpose of this study is a depiction of legal multidimensionality of characteristics of an employer as a person. Firstly, the author points out a complex dimension of a social and economic circulation sphere, within which an employer operates. Then, she discusses the matter of the extent of employer’s competences, which results in their complicated legal situation, and consequently the inability of explicit “full” signing them in existing theoretical categories. In the author’s opinion, based on the social and legal pertinence of the concept of human work, there is a real need to build a theoretical model of a person of employer, which could become an operative tool in regard to settling in the area of the doctrine.
Keywords: employer, administrative person in labor law. Słowa kluczowe: pracodawca, podmiot administrujący w prawie pracy.