Praca w szczególnych warunkach

Wyrok SN z 31.8.2017 r., III UK 188/16

Monitor Prawa Pracy | 12/2017
Moduł: prawo pracy

Do czasu pracy w warunkach szczególnych kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze powyżej 3,5 tony podlegają zaliczeniu czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem tego samochodu.

Wyrok SN z 31.8.2017 r., III UK 188/16

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Bohdan Bieniek, Halina Kiryło. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 31.8.2017 r. sprawy z powództwa Jerzego B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. o emeryturę na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku SA w L. z 28.4.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę SA w L. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.