Praca przy uboju zwierząt jako praca w szczególnych warunkach

Wyrok SN z 10.1.2019 r., I UK 378/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.10.7

Praca peklowacza nie jest pracą bezpośrednio przy uboju zwierząt – dział X, poz. 8 załącznika A do rozporządzenia Rady Ministrów z 7.2.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Wyrok SN z 10.1.2019 r., I UK 378/17


Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak, Sędziowie SN: Bohdan Bieniek, Romualda Spyt (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 10.1.2019 r. sprawy z odwołania J.T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddziałowi w B. o emeryturę na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku SA w B. z 7.6.2017 r. […];
oddala skargę kasacyjną.