Praca poza normalnymi godzinami pracy osób na stanowiskach kierowniczych – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Moduł: prawo pracy
Jerzy Wratny
Praca poza normalnymi godzinami pracy osób na stanowiskach kierowniczych <br /> – uwagi <em>de lege lata</em> i <em>de lege ferenda</em>

W niniejszym opracowaniu Autor analizuje treść art. 1514 KP pod względem obowiązku podejmowania pracy przez kadrę kierowniczą w razie konieczności poza normalnymi godzinami oraz zasady nieopłacania tych godzin. Poddaje krytyce aktualne brzmienie tego przepisu oraz proponuje doskonalsze, jego zdaniem, ujęcie tej problematyki w przyszłym Kodeksie pracy.