Potrącenie z wynagrodzenia

Wyrok SN z 5.5.2004 r., I PK 529/03

Monitor Prawa Pracy | 1/2005
Moduł: prawo pracy

Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki odpowiedzialności jest nieważne.

Wyrok SN z 5.5.2004 r., I PK 529/03

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Jadwiga Skibińska-Adamowicz.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 5.5.2004 r. sprawy z powództwa Zenona J. przeciwko X S.A. z siedzibą w W. o wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. z 24.4.2003 r. [...]

oddala kasację.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 22.8.2002 r. SR-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. zasądził od pozwanej spółki X S.A. w W. na rzecz powoda Zenona J. w pkt 1 następujące kwoty:

a) 6 805,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 1.6.2002 r. do dnia zapłaty,

b) 2 078,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 30.4.2002 r. do dnia zapłaty,

c) 2 581,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 31.3.2002 r. do dnia zapłaty,

d) 3 477,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 28.2.2002 r. do dnia zapłaty,

e) 4 458 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 31.1.2002 r. do dnia zapłaty,

f) 3 892,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 31.12.2001 r. do dnia zapłaty,

g) 3 767,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 30.11.2001 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop,

a w kolejnych punktach orzek[...]